1020 NE AVE. ASHFORD #404-406, San Juan 00907 - MLS#PR9093658 - Bri...